Aktuality
 

V soutěži Vesnice roku 2015 knihovna obdržela diplom a šek na 10 000 Kč za moderní knihovnické a informační služby


Z činnosti Městské knihovny v Kožlanech

V loňském roce se knihovní fond rozrostl o 272 knihovních jednotek v hodnotě 83860 Kč. Řada knih byla věnována čtenáři a také z grantového programu Česká knihovna, do kterého se přihlašujeme každým rokem. Celkové náklady nepřekročily padesát tisíc korun. Vyřazeno bylo pouze 28 značně poškozených a zastaralých knih. Kožlanskou knihovnu využívá 318 občanů. Fyzicky knihovnu navštívilo 3563 návštěvníků a 846 bylo návštěvníků webových stránek. Celkem se uskutečnilo 11 496 výpůjček knih a časopisů. Mírně poklesly výpůjčky dětské literatury, což je celostátní problém. V současné době mohou čtenáři vybírat z 17 035 knih. O širší výběr je postaráno také díky výměnným souborům z Městské knihovny Kralovice. V roce 2014 to bylo 217 knih. Většinu odborných knih si půjčujeme v rámci meziknihovní výpůjční služby, kde máme velmi dobrou zkušenost se Studijní a vědeckou knihovnou v Kladně.
Díky grantu VISK, který vyhlašuje ministerstvo kultury se podařilo získat v dotačním programu VISK 3 prostředky na nákup nového knihovního systému Clavius, který nahradil již zastaralý dosovský program LANius. Další vylepšení prostor knihovny bych ráda nechala jako překvapení pro čtenáře. Ještě je naplánována rekonstrukce WC pro návštěvníky knihovny. Ta by měla proběhnout během ledna.
V loňském roce se v knihovně uskutečnily dvě výstavky. První byla zaměřena na historii a současnost rybníka Vožehák. Tato výstavka byla instalována během léta, což přivítala řada návštěvníků města. Druhá byla výstavka betlémů a jejich historie. Doufám, že se touto výstavkou podařilo navodit vánoční atmosféru v duších čtenářů. Vánoční zvyky jsme si také připomněli s žáky základní školy během besed. Další besedy se uskutečnily v základní škole a byly zaměřeny na historické fondy muzejní knihovny. K příjemným návštěvám v knihovně patří pravidelné návštěvy školní družiny a mateřské školy, nebo akce Noc s Andersenem a velikonoční a vánoční setkání s tvořením.
Knihovna je kulturním centrem, kde se pravidelně schází klub šikulek, včelaři, důchodci a další. Dvakrát ročně pomáháme organizovat sbírku šatstva pro Diakonii Broumov. Všem čtenářům přeji do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hezkých zážitků z četby.
Na shledání v knihovně se těší
                                                                                                                   Hana Tupá


 Ze statistického ročního přehledu o knihovně uvádím pár čísel: Registrovaných čtenářů ve sledovaném období bylo 322 z toho dětí do 15 let 152. Celkem navštívilo knihovnu fyzicky 3443 návštěvníků a 750 uživatelů na webových stránkách. Mírný pokles byl zaznamenán v návštěvnících využívající internet v knihovně. Většina obyvatel města má již internet doma a v loňském roce bylo i méně agenturních zaměstnanců v Amagasaki, kteří internet hodně využívali.

Stav knihovního fondu – v loňském roce se knihovní fond rozrostl o 313 knih, jednak z nákupu a pak také z darů našich čtenářů. Vyřazeno bylo 85 knih. Celkem najdete v knihovně 15 405 knih, z toho 4056 naučných, 11 341 beletrie a 8 zvukově obrazových nosičů. Volný výběr je obohacen o výměnné soubory, které dovážím z knihovny v Kralovicích. Knihovna odebírá 27 periodik.

Výpůjčky – celkem bylo uskutečněno 10146 výpůjček z toho naučné literatury pro dospělé 1986, krásné 4343, naučné dětské 39 a krásné dětské 1121. Výpůjčky periodik činily 2657 svazků.

Další forma výpůjček je uskutečňována prostřednictím meziknihovní výpůjční služby. Naše knihovna obdržela 4 požadavky, které byly kladně vyřízeny a 160 požadavků jsme zaslali jiným knihovnám. Velmi dobrou spolupráci máme s Městskou knihovnou v Kralovicích a  se Studijní a vědeckou knihovnou v Kladně. Požadavky zasíláme i Národní knihovně v Praze a SVK v Plzni.

Městská knihovna v Kožlanech má čtyři pobočky – knihovnu v Hedčanech, Dřevci, Bučku a v základní škole. Knihovny na vesnicích nemají svůj vlastní fond, knihy jsou dováženy z městské knihovny.  Na vesnických knihovnách bylo vypůjčeno  902 knih a časopisů.

V loňském roce se v knihovně uskutečnily dvě výstavky – Kožlanských spisovatelů a Vánoční zvyky a tradice. Jedna výstavka byla připravena pro základní školu ke 100. výročí založení.

Na letošní rok plánuji výstavku kožlanských malířů a výtvarníků a výstavku k rybníku Vožehák, kterou bych ráda obohatila o besedu. Pokud by měl někdo materiály a fotografie, které by mohl poskytnout (zapůjčit), budu moc ráda. Další akce, které se v knihovně uskutečňují jsou pořádány ve spolupráci se základní školou a školní družinou. Jsou to pravidelné tematické návštěvy, nebo Noc s Andersenem, při které děti v knihovně přespávají. Čtenáři si zvykli na velikonoční a adventní tvořivé odpoledne, ve kterých bych ráda pokračovala i v dalších letech. Také v loňském roce došlo na vylepšení prostor knihovny. Byla vybílena   a vytapetována půjčovna, časopisy byly přestěhovány do klidové zóny k beletrii.  Všechna futra na chodbě byla natřena stejným hnědým  nátěrem a v závěru roku jsme opatřili dvojici regálů kolečky, aby je bylo možno snadno přemístit. Hned na začátku nového roku byly dokoupeny police do stávajících regálů a tím vzrostl prostor k uložení knih o 18,5 metru.